Hammocks Beach State Park

Dune
Hammocks Beach State Park, North Carolina